Ing., aut. Arch. Pavel Valtr UrbioProjekt Plzeň - ateliér urbanismu, architektury a ekologie Bělohorská 3, 301 00 Plzeň tel.: 606 616 400 e-mail: valtr.p@volny.cz

Vědecko-výzkumná činnost

Hydrochemická těžba uranu - biologická asanace (PF UK Praha), Zásady a pravidla územního plánování - životní a přírodní prostředí (VÚVA), Prognóza urbanistických trendů (Terplan Praha), Inventarizace NPP Americká zahrada v Chudenicích k r. 2000 (3 verze) a Plán péče (AOPK), Generel zeleně města Plzeň I-VI, problematika Šumavy (Táborská skupina, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje ZČU Plzeň), územní plány (požadoval začlenění koncepce využití krajiny), v ÚP vymezoval biokoridory, 1. krajský ÚSES, prvně vymezoval VKP v ÚP, 1. zpracování plánu zelené infrastruktury, první hodnocení EIA (MŽP)